åter startsida

Krigsflygskolans Kamratförening

 

Protokoll fört vid årsmöte 2002- 06-27

 

§ 1

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

75 medlemmar var närvarande

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade de medlemmar som under året avlidit med en tyst minut.

Ordföranden Sven Sjöling läste F.d flottiljfotografen Fritiof Hallströms dikt.

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Ture Stenemalm och Bo Andersson

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Sven Sjöling respektive

Hans-Bertil Sinclair

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Godkändes utlysningen av årsmötet

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsen föreslog följande inriktning för verksamheten under 2002

 

·        Föredrag av pensionerade överstelöjtnanten Ulf Björkman som bl a varit kung Gustaf VI Adolfs adjutant, flyglärare på Ljungbyhed, informationschef i Flygvapnet mm

·        Studiebesök på Trafikflygarhögskolan mm

 

Beslutade årsmötet att godkänna planeringen för 2002

 

                                                                 § 11

Beslutade årsmötet enligt styrelsens propositioner enligt nedan:

att:

Begreppet ständig medlem utgår från stadgarnas § 2

att:

Begreppet hedersledamot i stadgarnas § 2 ändras till hedersmedlem.

att:

Paragrafens första stycke utgår ur §4 samt att andra stycket ändras till

”Medlem erlägger en årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen”.

 

Årsmötet beslutade därutöver :

att:

Ständigt medlemskap upphör efter tio år och att f.d ständiga medlemmar därefter erlägger årsavgift.

Detta innebär att de som erlagt ständigt medlemskap 1993 och tidigare övergår till att vara årsbetalande medlemmar fr o m 2003. Därefter övergår de som erlagt avgift för ständigt medlemskap efter 1993 till att vara årsbetalande medlemmar när tioårsperioden är slut.

att:                                     

Stadgarnas § 5 angående firmateckning får följande lydelse:

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig  ………………”

 

                                                                 §12

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2003 skulle vara oförändrad, dvs 50:-

 

§ 13

Till ordförande för 2002 valdes Sven Sjöling

 

                                                                 §14

Till kassör för åren 2002 – 2003 valdes Kennerth Gyllström

 

                                                                 § 15

Till ledamöter för åren 2002- 2003 valdes Git Andersson och Hans-Bertil Sinclair , omval samt Anita Larsson och Torbjörn Norén, nyval..

 

                                                                 § 16

Till revisor för 2002 - 2003 valdes Göte Eriksson

 

                                                                 § 17

Till revisorsuppleant för 2002 - 2003 valdes Göran Johansson

 

                                                                 § 18

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, 2002 - 2004, valdes Olle Karlsson

Som sammankallande för år 2003 valdes Anders Troedson.

 

                                                                 § 19

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd därefter till studiebesök på F10 och ”sista examen i Skåne”

 

Vid protokollet                                        

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

Justeras:

                                                                

                      .............................................                                          .....................................................

Ture Stenemalm                                       Bo Andersson